ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში

აღნიშნული ანგარიში ეხება ტყის და სოფლის მეურნეობის ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის პირველად შესწავლას და შეფასებას საქართველოში. ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე