პუბლიკაციები

ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში

აღნიშნული ანგარიში ეხება ტყის და სოფლის მეურნეობის ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის პირველად შესწავლას და შეფასებას საქართველოში. ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის საველე კვლევა საქართველოში

ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

მყარი ბიოსაწვავის სტანდარტიზაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენეს მყარი ბიოსაწვავის შესახებ არსებული საერთაშოროსო, ეროვნული და რეგიონული სტანდარტებისა და სერტიფიცირების სქემების მიმოხილვას. ასევე აანალიზებს სტანდარტების შინაარსს და ქმნის ზოგად წარმოდგენას იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნეს გამოყენებული აღნიშნული ინფორმაცია ადგილობრივი ბიზნესების მიერ, სად შეიძლება მოძიებულ იქნას სტანდარტები და როგორ გაუმჯობესდეს მათ გამოყენება ადგილობრივ ბაზრებზე. კვლევის მიზანია აღწეროს არსებული სტანდარტები და ხელი შეუწყოს თანამედროვე ბიოსაწვავის წარმოების განვითარებას საქართველოში